Con người có Số Phận hay không?

Con người có Số Phận hay không?

Nếu con người có số phận, có phải Ông Trời quyết định số phận của con người, nếu không phải thì ai là người quyết định số phận chúng ta?  

- Xem Thêm Bài Khác... -